Close

Algemene voorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Van toepassing vanaf 15 Juni 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE AANBIEDINGEN

Allincooking gaat als tussenpersoon, aanbiedingen van stenen winkels en/of tussenpersonen tonen aan consumenten op haar webshop via internet. Diensten en/of leveringen van goederen tegen een prijs zullen duidelijk geafficheerd worden en kunnen afwijken van de prijzen in de stenen winkels. Allincooking verhandelt op haar website aankooppunten (“aankooppunten”) die door de aankoop van goederen of het verwerven van diensten verworven worden en bij een volgende aankoop in mindering gebracht kunnen worden. Allincooking gaat tevens ook optreden als tussenpersoon en handelaar van goederen en diensten die door een verkoper te koop worden aangeboden. Deze worden door de Partners aan de koper geleverd tegen voorwaarden bepaald door deze Partners en eventueel weergegeven op de Waardebon indien beschikbaar.

Artikel 1. – Algemene Bepalingen

Artikel 1.1 – Vennootschap – Geografisch adres

‘t Pistoleeke Begijnendijk – Adres: Dorpsstraat 66 Begijnendijk 3130 (België)
 – E-mailadres: info@allincooking.be – 
BTW nr. : BE0899.724.686 – Tel: 016/ 29.93.82 Hierna genoemd Allincooking,

Artikel 1.2 – Toepassingsgebied

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van producten en/of diensten verricht op de online verkoopsite www.allinccoking.be of via de opgegeven HYPERLINK. De verkoopaanbiedingen die op deze site worden geplaatst, zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarigen personen (ouder dan 18 jaar). Enkel (rechts)personen die conform het Belgisch recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten, zijn toegelaten om van de Dienst gebruik te maken. Indien de Gebruiker minderjarig is, kan deze Gebruiker slechts van de Dienst gebruik maken indien daarvoor toestemming van de: ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger werd verkregen.
De koper verklaart meerderjarig te zijn, de juridische bekwaamheid te bezitten en kennis te hebben genomen van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden vooraleer zijn bestelling te hebben geplaatst en op het ogenblik waarop hij de knop indrukt waardoor hij zijn bestelling plaatst, deze voorwaarden zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. Indien de koper minderjarig is, kan deze koper slechts van de Dienst gebruik maken indien daarvoor toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger werd verkregen.
Allincooking behoudt zich de mogelijkheid voor om haar Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De toepasselijke Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn degene die van kracht zijn op het ogenblik dat de verkoper zijn bestelling plaatst. De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op de site www.allincooking.be. De eventuele nietigheid van een beding in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zal niet leiden tot de nietigheid van de andere bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, die onverminderd van toepassing zullen blijven. De Partners kunnen hun eigen algemene verkoops- en servicevoorwaarden hebben die betrekking hebben op de uitvoering van hun prestatie die via de verkoop verricht werd via Allincooking. De koper die via Allincooking een bestelling plaatst, moet zelf kennis nemen van genoemde voorwaarden en deze aanvaarden. De koper is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Partners, en Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor nalatigheid vanwege de externe verkopers. Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor gebrekkige informatie over de aanbiedingen die via de hyperlink op haar website worden gepubliceerd, in zoverre het gaat om de algemene of bijzondere voorwaarden van de betreffende Partner. De koper dient de verplichte en vereiste wettelijke informatie en voorwaarden na te gaan bij de Partners wat betreft de producten, diensten en waardebonnen aangeboden via hyperlink op de site van Allincooking en met betrekking tot een externe Partner.

Artikel 1.3 – Gebruikersaccount

1.3.1. Inschrijving

Om een product, dienst of waardebon via onze website te kunnen bestellen of kopen, dient u zich in te schrijven en onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden. Met deze inschrijving krijgt u toegang tot uw account. Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die werden opgelopen om toegang te verkrijgen tot haar website. Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een probleem met de internetverbinding, de afwezigheid van een netwerk, het niet ontvangen van een nieuwsbrief, de verwijdering van een account, onderhoudswerken of andere gebeurtenissen die de toegang tot haar website zouden beperken, ongeacht de oorzaak voor zover wettelijk. Om u in te schrijven, dient u uw persoonsgegevens in te voeren die worden opgevraagd tijdens het inlogproces (naam, voornamen, postcode, stad, e-mailadres). Allincooking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een bestelling of van informatie indien de koper bewust of onbewust zijn persoonsgegevens foutief heeft ingevuld. De koper verklaart de juridische bekwaamheid te bezitten om een overeenkomst aan te gaan met Allincooking en in het bijzonder ouder te zijn dan 18 jaar op de dag van de bestelling. Indien de koper minderjarig is, kan deze koper slechts van de dienst gebruik maken indien daarvoor toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger werd verkregen.


1.3.2. Account

Indien de account eenmaal is aangemaakt, voert de koper een wachtwoord in dat hij geheim dient te houden en niet aan derden mag bekendmaken. Indien de koper denkt dat iemand zonder zijn medeweten gebruik maakt van zijn account, dient hij onverwijld contact op te nemen met: info@allincooking.be, die een nieuw wachtwoord zal instellen en naar eigen goeddunken alle maatregelen zal nemen die ze noodzakelijk acht. Het e-mailadres van iedere koper moet geldig en voor hem toegankelijk zijn. Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de koper tijdelijk of definitief geen toegang heeft tot zijn e-mails. De data waarop e-mails worden ontvangen zijn rechtsgeldig en Allincooking moedigt haar kopers aan om hun e-mails regelmatig te raadplegen. Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de account van de koper indien deze laatste, rechtstreeks of onrechtstreeks, vrijwillig of onvrijwillig een derde in kennis heeft gesteld van zijn wachtwoord. De koper die als individueel persoon meerdere accounts, een of meerdere fictieve accounts of de account van een derde gebruikt, kan op ieder ogenblik en zonder waarschuwing worden verwijderd uit de klantendatabank van Allincooking De koper verbindt zich ertoe correcte en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen aan Allincooking wanneer hij zijn of haar Allincooking account aanmaakt.

1.3.3. Aanbevelen

U kunt heel eenvoudig een of meerdere vrienden laten genieten van de Allincooking-aanbiedingen en tegelijkertijd aankoopbons ontvangen. Nadat u een aanbieding hebt gekocht, hebt u de mogelijkheid om deze aan te bevelen aan uw vrienden die geen lid zijn van Allincooking.
Er zijn twee manieren om een aanbeveling te doen: via e-mail met een e-mailprogramma, zoals bijvoorbeeld Outlook
of via Facebook, door op de knop “Deel uw aankoop” te klikken én de connectie met Facebook te hebben toegestaan op de site in de instellingen van jouw account.


1.3.4. Communicatie

De koper kan zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief, die hem op de hoogte brengt van de Allincooking-aanbiedingen. Dit kan rechtstreeks via zijn Allincooking-account bij de instellingen. De koper verbindt zich ertoe om niet over Allincooking of bij haar Partners op nefaste manier te communiceren via berichten op internetfora of “kettingmails” zonder Allincooking hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen en zonder op voorhand een schriftelijk recht van antwoord te hebben verkregen. Doet hij dit toch, dan kan de koper aansprakelijk gesteld worden voor contractbreuk of het stellen van een onrechtmatige daad en kan hij voor de rechtbank vervolgd worden.

Artikel 2. – Bestelling

Artikel 2.1 Beschrijving van de bestel-procedure

Allincooking biedt op haar Website eigen producten en diensten aan voor rekening van Allincooking en stelt ook prestaties voor van Partners voor rekening van de partners die ze niet vertegenwoordigt. Deze voorstellingen zijn niet meer dan loutere informatie.

Een product of dienst bestellen uit het vers-aanbod Allincooking.

1- De koper neemt kennis van de aangeboden producten,  diensten en  waardebonnen die daarop betrekking hebben en hun beschrijving, alsook van de Algemene Verkoopsvoorwaarden op de website “http://www.allincooking.be

2- De koper maakt een voorkeur-selectie en bevestigd die door de winkelwagen procedure te selecteren.

3- De koper klikt op “In Winkelwagen”. Door het plaatsen van zijn bestelling bevestigt de koper onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.

4- De koper selecteert een ophaalpunt uit onze lijst en gaat over tot het aanmaken van een gebruikersaccount op de Website “http://www.allincooking.be door met name zijn naam, postcode, stad, e-mailadres correct in te voeren.

5- De koper start de betaling van het totale bedrag via een beveiligde en versleutelde interface.

6- Zodra de bestelling goedgekeurd is, ontvangt de koper in principe een E-mail ter bevestiging op zijn/haar gebruikersaccount.


Een product of dienst bestellen bij onze partners via de website www.allincooking.be  via een hyperlink .

1- De koper klikt op het hyperlink adres en komt op de website van onze partner terecht, koper volgt van dan af de procedure zoals voorgesteld bij de partner.

2- Partner handelt de volledige bestelling(procedure) af met koper of via Allincooking.

3- Allincooking kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de informatie foutief doorgegeven wordt. Het doorgeven is enkel een extra gratis service naar de koper van de product-dienst-of waardebon.

6- Indien de koper heeft gekozen voor de leveringswijze “Afhalen in een ophaalpunt”, krijgt hij na bewijs van identiteit (via identiteitskaart, ingelogde account op smartphone, bevestigingsmail,…) het goed of de dienst van de desbetreffende bestelling. De goederen worden geacht geleverd te worden op de dag die de koper heeft aangegeven tijdens zijn bestelprocedure.

7- Indien de koper heeft gekozen voor de betalingswijze “Betalen in de winkel”, dient hij de waarde van de bestelling te betalen aan de Partner.

Artikel 2.2 Definitieve aard van de bestelling

De op de Website uitgevoerde bestellingen gelden als een vaste en definitieve verbintenis van de koper wanneer de koper heeft bevestigd onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden en zijn betaling heeft geregistreerd door één keer op de knop “Bevestig” of “Bevestig en Betaal” te klikken. Het contract tussen Allincooking en de Klant, met betrekking tot de levering van een bestelling, wordt beschouwd als zijnde geldig en aanvaard zodra voornoemde bestellingen door Allincooking of de partner via e-mail zijn bevestigd. Als blijk van de aanvaarding van de bestelling door Allincooking of de partner geldt de bevestigingsmail en/of het bijschrijven van de bestelling op de Gebruikersaccount van de koper binnen de 24 uur vanaf het ogenblik dat de koper de bestelling heeft geplaatst.

Artikel 2.3 Wijziging van de Allincooking-aanbiedingen

Allincooking behoudt zich de mogelijkheid voor om, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing, de informatie in de beschrijving van haar producten te wijzigen of te verwijderen, vóór de koper een bestelling plaatst. Onder voorbehoud van de toepasselijke regels inzake verkoop op afstand, moet elke aanvraag tot wijziging van de bestelling door de koper aan Allincooking worden gericht per post of via e-mail en is een dergelijke aanvraag onderworpen aan de aanvaarding van Allincooking, waarbij Allincooking zich het recht voorbehoudt een dergelijke wijziging zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 2.4 Geldigheid van de bestelling via externe partners

Allincooking behoudt zich het recht voor een bestelling zonder opgave van reden en zonder waarschuwing te weigeren wanneer ze de bestelling frauduleus acht in het geval dat, bijvoorbeeld maar hiertoe niet beperkt, de bestelde hoeveelheden abnormaal hoog zijn in vergelijking met de hoeveelheden die doorgaans worden besteld door kopers in hun hoedanigheid als consument. Allincooking zal in dit geval de juistheid van de bestelling te achterhalen om deze alsnog “na aanvaarding” door haar partner te laten leveren. Zowel Allincooking als haar Partner(s) kunnen steeds een bestelling, zonder opgave van reden, weigeren indien ze, om welke reden ook, niet in de mogelijkheid  zijn hun verplichtingen van de Prestatie na te komen. Allincooking of haar partner zal de koper hiervan onmiddellijk verwittigen en de volledige som van de bestelling (indien reeds betaald) terugstorten. Allincooking kan niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de oorzaak, voor een weigering van een bestelling door een Partner.

Artikel 3 – Levering

3.1. Levering van de producten en diensten

Na bevestiging van de betaling krijgen de producten en/of diensten van Allincooking een leveringsnummer en zijn ze beschikbaar voor samenstelling op volgorde, behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden van de Aanbieding. Allincooking kan niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de oorzaak, voor het niet afleveren van de bestelling aan de koper, indien deze niet-aflevering te wijten is aan de foutieve communicatie van informatie door de koper. Zodra de bestelling is afgerond, stuurt Allincooking de koper in principe zo snel mogelijk een bevestiging door van de bestelde producten en/of diensten via e-mail en op zijn/haar account. Deze e-mail wordt verzonden binnen 24 uur na de bevestiging van de bestelling door Allincooking. Indien de website niet goed werkt of er onderhoudswerken worden uitgevoerd, behoudt Allincooking zich alle rechten voor om de producten alsnog uitgesteld beschikbaar te stellen. Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke onbeschikbaarheid en behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website of een deel daarvan te allen tijde en zonder aankondiging op te schorten. Wij stellen uiteraard alles in het werk om dergelijke periodes van onbeschikbaarheid zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de bestelbevestiging naar het door de koper opgegeven email-adres is verzonden, komt het aan de koper toe om de aard van de verzonden bestelling na te gaan en, in geval van een fout, voorbehoud te maken of eventueel de bestelling te weigeren, en Allincooking hiervan onmiddellijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijn op de hoogte te brengen.

3.2 Gebruik van de producten

Allincooking voorziet in haar aanbod meerdere varianten van bepaalde gerechten. Zo kunnen er varianten: dieet, vegetarisch, glutenvrij, allergenenvrij, lactosevrij en suikervrij aangeboden worden. Allincooking behandelt deze bereidingen met de grootste zorg en het advies van de fabrikant. Glutenvrije producten worden door Allincooking steeds geleverd in de verpakking van de fabrikant. Allincooking kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor aangeleverde glutenvrije producten die toch sporen van gluten zouden bevatten in het geval de verpakking geopend werd nadat ze door Allincooking werd afgeleverd. Onze producten in onze webshop worden voorzien van de nodige informatie, wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig of niet correct zou zijn.

Bij onze producten staat meestal een ingrediëntenlijst en er word melding gemaakt van de aanwezigheid van allergenen en voedingswaarden, deze informatie is gebaseerd op de productspecificaties zoals ze verstrekt werden door de producent/verdeler op de verpakking en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.

De afbeeldingen kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of van het artikel afwijken. Allincooking draagt de grootste zorg om haar versproducten op veilige, verantwoorde en wettelijke manier, conform haccp. bepalingen en tracking en tracing voorschriften tot in het afhaalpunt te brengen. Allincooking kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke handeling of daad die het product kan schaden, nadat het product door Allincooking werd afgeleverd. Elke reproductie en/of overdracht door de besteller al dan niet tegen betaling is formeel verboden.

3.3. – Leveringsadres van de goederen van Partner(s)

Indien de koper kiest voor de leveringswijze “Levering aan huis door partner”, wordt de bestelling geleverd op het adres dat de koper heeft opgegeven bij het afhandelen van zijn bestelling. Indien er door een desbetreffende Partner(s) informatie wordt gevraagd voor de afhandeling van een bestelling, wordt deze informatie enkel doorgegeven om de levering te vergemakkelijken voor Partner en koper. Indien de koper kiest voor de leveringswijze “Afhalen in een ophaalpunt” wordt de bestelling geleverd op het adres van het gekozen ophaalpunt, geselecteerd bij het afhandeling van de winkelwagen procedure. Allincooking beschikt ook over de mogelijkheid om de koper te verzoeken zijn/haar bestelling te bevestigen bij een van de Partner-distributeur of Partner-fabrikant van het Product. Allincooking kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de levering niet of te laat plaatsvindt doordat de koper een foutief adres heeft opgegeven.

3.4. – Leveringstermijnen van goederen van Partner(s)

De leveringstermijnen van producten die de koper op onze Website heeft aangekocht bij onze partners, vallen uitsluitend onder de leveringsvoorwaarde van de partner. Onze Partners verbinden zich ertoe de producten die gelinkt zijn aan onze webshop met prioriteit te behandelen. Allincooking kan niet aansprakelijk gesteld worden, voor welke oorzaak ook, indien de Partner de goederen niet binnen de afgesproken termijn aflevert, of indien de goederen niet of te laat geleverd worden. Indien de Partner de leveringstermijnen die in de aanbieding zijn aangekondigd niet respecteert, heeft de koper het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst en via een eenvoudige kennisgeving aan Allincooking, het contract te ontbinden, op voorwaarde dat op dat ogenblik het bestelde goed nog niet verzonden is. In voorkomend geval zal de desbetreffende partner “conform de wettelijke bepalingen” de koper binnen de dertig dagen de betaalde prijs terugbetalen.

3.5. – Leveringswijzen van Allincooking producten

In principe levert Allincooking haar versproducten af binnen 24 uur na de bestelling. De koper kan echter ook de leveringswijze van zijn bestelling kiezen. Er zijn geen verzendkosten voor Allincooking producten tot in een ophaalpunt (buurtwinkel) dat door Allincooking vermeld word als ophaalpunt op haar webshop www.allincooking.be tenzij anders vermeld in de beschrijving van de aanbieding. Er zijn wel verzendkosten indien de producten op een door koper aangewezen locatie geleverd moeten worden. Indien de koper niet binnen een redelijke termijn komt opdagen nadat het Allincooking versproduct in het ophaalpunt op het opgegeven adres werd afgeleverd, dient de koper Allincooking hiervan op de hoogte te stellen. Aangezien het om verse producten met beperkte houdbaarheidsdatum (max.3 dagen) gaat zullen niet opgehaalde producten die de houdbaarheid overstijgen onverwijld en zonder verwittiging door Allincooking terug opgehaald en vernietigd worden. De koper kan in geen enkel geval aanspraak maken op een terugbetaling of kwijtschelding van de bestelde goederen. Indien de levering door een koeriersbedrijf gebeurt, verbindt de koper zich ertoe het Product in ontvangst te nemen op het opgegeven adres en op het tijdstip dat de koper en het koeriersbedrijf zijn overeengekomen. Indien de koper niet aanwezig kan zijn, moet hij verplicht contact opnemen met Allincooking en/of het koeriersbedrijf op het telefoonnummer of het e-mailadres dat vermeld staat in de beschrijving van de Aanbieding. Indien de koper zijn afwezigheid niet heeft gemeld of verantwoord, terwijl een tijdstip voor de levering was overeengekomen, zal het koerier-bedrijf de bestelde producten terugbezorgen aan Allincooking. De kosten voor het opnieuw verzenden van het pakket, zullen aan de (de koper) doorgerekend worden.

3.6. – Voorbehoud

Bij het in ontvangst nemen van de levering wordt de koper aangeraden om de bestelling te controleren en eventueel elk gerechtvaardigd voorbehoud of bezwaar te maken, of zelfs het pakket te weigeren indien het sporen van materiële schade vertoont. De koper heeft het recht de levering te weigeren indien het geleverde goed niet overeenstemt met zijn bestelling. Het voornoemde voorbehoud en bezwaar moeten onmiddellijk tot het koeriersbedrijf gericht worden op het ogenblik dat de producten geleverd worden.

3.7. – Onbeschikbaarheid van de producten

Indien het product niet beschikbaar is nadat de koper zijn bestelling heeft gevalideerd, beschikt Allincooking over de mogelijkheid, zonder dat deze mogelijkheid een verplichting is, om de koper een gelijkaardig product tegen gelijkaardige voorwaarden en prijs aan te bieden. De kopers kunnen dit alternatieve aanbod, indien het bestaat, zonder enig nadeel weigeren. De Partner(s) kan steeds de bestelling weigeren indien hij niet in de mogelijkheid is zijn verplichtingen van de Prestatie na te komen. Voor de toepassing van deze mogelijkheid zijn er in de webshop “in de bestelzone” rode en groene knoppen voorzien. De rode knop geeft aan dat een bepaald product niet meer op voorraad is en dus; tijdelijk of niet meer besteld kan worden. De groene knop geeft aan dat het product op voorraad is en dus beschikbaar. Allincooking zal de koper hiervan onmiddellijk verwittigen en de volledige som van de reeds betaalde goederen terugstorten. Allincooking kan niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de oorzaak, voor een weigering van de Prestatie door een Partner.

Artikel 4 – Prijs

4.1 Prijs van de Partner

De aangeduide prijzen van de voorgestelde versproducten in de webshop www.allincooking.be zijn vastgelegd volgens de prijzen die op dat moment op de vers-markten heersen. Deze prijzen zijn gebonden aan marktschommelingen waarop Allincooking geen invloed heeft. Daarom hanteert Allincooking variabele prijzen en kan het op elk ogenblik de richtprijzen op haar website naar boven of naar onder bijstellen zonder de klant hierover te berichten. Allincooking houd er zich aan de prijzen van bestelde producten niet aan te passen en ze zoals voorgesteld op het bestelmoment te respecteren naar de koper toe.  Allincooking heeft geen invloed op het prijzenbeleid van haar  Partner(s). Voor producten aangeboden via HYPRLINK is de producent en/of eigenaar van de website verantwoordelijk voor het product dat aangekondigd wordt en voor de prijs die op de Website via HYPERLINK in zijn aanbieding wordt meegedeeld. Wanneer de koper een bestelling van een partner via Allincooking bestelt, aanvaardt hij/zij deze als zijnde de normale prijs die door de Partner van Allincooking wordt gehanteerd. Die prijzen zijn openbaar bekendgemaakt en de koper kan ze zelf nagaan alvorens zijn bestelling te plaatsen. Elke bestelling is definitief en staat gelijk aan aanvaarding van de prijs.

4.2 Allincooking – prijs

De prijs van de aangeboden producten en diensten wordt uitgedrukt in euro en omvat de belasting over de toegevoegde waarde. De beschrijving van de via HYPRLINK  aangeboden producten en diensten op de Website www.allincooking.be omvat de elementen die in de prijs zijn inbegrepen. Behoudens andersluidende vermelding in de beschrijving bij de afhandeling van het winkelmandje, zijn de leveringskosten tot in een geregistreerd ophaalpunt inbegrepen in de voorgestelde prijs van versproducten en gerechten eigen aan de webshop: www.allincooking.be . Het bedrag van de leveringskosten buiten de geregistreerde ophaalpunten wordt aangegeven in de afhandeling van het winkelmandje. De affiliatie-partner is exclusief verantwoordelijk voor de verzending van een factuur naar de koper bij elke bestelling of levering. Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer een koper geen factuur ontvangt. Elke andere en/of aanvullende besteding van de koper bij de Partner dan dewelke voorzien is in de beschrijving van de aanbieding op onze webshop, is uitsluitend voor rekening van de koper die bovendien in geen geval aanspraak kan maken op eventuele voordelen vermeld op de webshop van Allincooking.

Artikel 5 – Reservatie – Beschikbaarheid

Artikel 5.1- Reservatie ophaalpunt

Besteller kan zijn/haar bestelling gratis laten afleveren in een ophaalpunt naar keuze. Deze ophaalpunten zijn meestal kleine buurtwinkels die beschikken over eigen vastgelegde sluitingsuren, dagen en verloven. Besteller dient daar rekening mee te houden bij het selecteren van een ophaalpunt, hij/zij kan geenszins Allincooking aansprakelijk stellen voor het foutief afleveren van producten of diensten die het gevolg zijn van het indienen van een ophaalpunt dat om bovenvermelde redenen of zelfs bij onvoorziene sluitingsdagen de bestelde producten niet in ontvangst kan nemen.

Artikel 5.2 – Reservatie

5.2.1 – Reservatie door de koper

Een reservatie is wanneer de koper bij zijn leveringswijze aanduidt het goed of dienst af te zullen halen op een door koper zelf bepaalde plaats en tijdstip. Om recht te hebben op de uitvoering van de Prestatie, neemt de koper contact op met: Allincooking of desgevallend de Partner om een reservatie vast te leggen, of indien zonder contactname met de Partner wordt de aflevertermijn bepaald op de datum en bij benadering het uur aangegeven in de bestelprocedure. Allincooking streeft er naar om dagelijks ten minste één keer te leveren in haar geregistreerde ophaalpunten vermeld op de webshop: www.allincooking.be. Een verzoek om een afspraak dat rechtstreeks via onze partners wordt gedaan, kan stoten op een onbeschikbaarheid van de Partner. De koper kan Allincooking in geen geval aansprakelijk stellen voor deze onbeschikbaarheid indien de afspraak met de partner is fout gelopen. De beschikbaarheid van de Partner neemt immers logischerwijze af met de tijd. De klant wordt ten sterkste aangeraden hierop te anticiperen en vooruitziend te handelen. Bij niet afhalen door de koper binnen de vastgelegde termijn kan de Partner zijn aanbieding vrij stellen aan andere kopers. Indien de Partner na deze termijn zijn verplichtingen van de Prestatie niet meer kan nakomen, zal Allincooking of desgevallend de partner de ontvangen gelden zonder extra kosten voor de koper terugstorten aan de koper.

5.2.2 Annulering van de reservatie door de koper

Bij annulering van de bestelling door de koper zal Allincooking de eventuele ontvangen gelden zonder kosten voor de koper terugstorten aan de koper. Een bestelling Annuleren dient aan Allincooking te gebeuren tenminste 24 uur voor datum en uur van afhaling, aangegeven in de bestelprocedure.

5.2.2 Regelmatige annulatie door de koper

Als een regelmatige annulatie wordt beschouwd: de koper die binnen een termijn van één maand driemaal een bestelling annuleert. Deze koper kan de mogelijkheid ontzegd worden om nog bestellingen te plaatsen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 Uitoefening van het herroepingsrecht

Een bestelling wordt definitief geacht zodra de koper op “Bevestig” of “Bevestig en Betaal” heeft geklikt. Allincooking beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die (het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit). Op alle bestellingen, verkocht via haar partners en conform de wet op het herroepingsrecht heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde concreet vanaf de dag volgend op de dag waarop de bestelling gevalideerd werd. Iedere aanvraag tot verzaking van de aankoop moet schriftelijk gericht worden tot De partner die het product dat voorwerp werd van de herroeping aangeboden heeft. De koper heeft eveneens de mogelijkheid om zijn aankoop te herroepen door gebruik te maken van het modelformulier. Dit formulier kan de koper terugvinden in het e-mailbericht dat zijn bestelling bevestigt. Indien de koper op geldige wijze schriftelijk gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht binnen de 14 kalenderdagen, wordt hem/haar het bedrag van de gekochte producten of diensten binnen de dertig dagen zonder kosten terugbetaald op voorwaarde dat de koper de bestelde producten ondertussen niet heeft gebruikt en in de originele verpakking terugbezorgd bij de Partner. Elke aanvraag tot terugbetaling gaat gepaard met een verbintenis vanwege de koper om definitief en onherroepelijk af te zien van de aanname en het gebruik van de producten bij de Partner. De koper zal ten laatste dertig dagen na de dag waarop hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend het bedrag dat hij voor de aankoop heeft overgemaakt, terugbetaald krijgen op de bankrekening die gekoppeld is aan de voor de betaling gebruikte bestelling.

6.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel 47 § 4 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, beschikt de consument in de volgende gevallen niet over het recht om af te zien van de aankoop: De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

• na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst en als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming (bv. als u onmiddellijk toegang wenst tot een database om de gevraagde informatie te consulteren, zonder het einde van de herroepingstermijn af te wachten) en hij erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming;

• de prijs van de goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

• de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd (bv. op maat gemaakte voeding); • de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar (bv. bederfelijke voedingsmiddelen, verse goederen, enz.); • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;

• de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten (bv. benzine, mazout);

• de geleverde goederen zijn alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst; maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop de onderneming geen invloed heeft;

• de consument specifiek aan de onderneming verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Wanneer de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, dan is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

• de geleverde goederen zijn kranten, tijdschriften of magazines; Opgelet! De consument beschikt over een herroepingsrecht voor overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.

• online weddenschappen of loterijtickets koopt;

• de beveiliging van de materiële drager van geleverde audio-en video-opnamen of computerapparatuur (bv. DVD, CD, usb-stick, CD-ROM, videocassette,…) is verbroken na de levering. ! Als het goed niet verzegeld is, kan de consument de overeenkomst herroepen en het goed ongeschonden terugbezorgen. • het online downloaden van digitale inhoud begonnen werd met zijn uitdrukkelijke instemming en hij erkend heeft aldus zijn herroepingsrecht te verliezen;

• de overeenkomst gesloten is tijdens een openbare veiling;

• de gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering (bv. de reservatie voor een bepaalde datum van een vliegtuigbiljet voor een bepaalde datum, van een hotel, van een huurauto of tickets voor een show). Het herroepingsrecht kan volgens het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 ook niet door de koper worden uitgeoefend voor reservaties die betrekking hebben op diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding.

Artikel 7 – Garanties

7.1 Commerciële garantie

De commerciële garantie is de garantie die wordt bepaald in de beschrijving van de aanbieding. Deze garantie wordt gewoonlijk toegekend door de fabrikant van het product. De fabrikant is niet verplicht een garantie te verstrekken. Allincooking is niet aansprakelijk voor kosten die zouden voortvloeien uit een defect van het product of andere problemen tijdens de garantieperiode verleent door de partner waarbij het product werd aangekocht. De koper dient in voorkomend geval contact op te nemen met de fabrikant die deze garantie verstrekt. Een garantieovereenkomst die het bestaan van deze garantie alsook de voorwaarden en duur ervan vermeldt, wordt bij de bestelling van de koper gevoegd en moet worden bijgehouden gedurende de volledige garantieperiode. Die garantieovereenkomst vermeldt het adres en de gegevens van de fabrikant die de garantie verstrekt. Geen enkele garantieaanspraak zal in aanmerking worden genomen wanneer het product door de koper hersteld of aangepast is in geval van zichtbare gebreken. De uitoefening van de garantie mag niet het gevolg zijn van een slecht gebruik van het product door de koper of van een externe oorzaak. De garant kan beslissen om te weigeren het product te herstellen of te vervangen. Allincooking kan in voorkomend geval niet aansprakelijk worden gesteld. De koper verbindt zich ertoe de contractuele voorwaarden van de distributeur die de garantie verstrekt, na te leven. De producten moeten onbeschadigd in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggezonden naar het adres van de fabrikant of distributeur die wordt vermeld in de beschrijving van de aanbieding.

7.2 Verborgen gebreken en non-conformiteit

Overeenkomstig artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, staat de distributeur garant in geval van verborgen gebreken aan het verkochte product. De non-conformiteit van het product of zijn verborgen gebrek verhindert immers het door de koper verwachte, normale gebruik ervan. Indien een verborgen gebrek of een non-conformiteit wordt vastgesteld, dient de koper contact op te nemen met de Partner(s) van het bestelde goed. Indien een product wordt geleverd dat niet conform is of een verborgen gebrek vertoont, verbindt de Partner zich ertoe, naar keuze van de koper, om: de bedragen die via onze Website zijn betaald voor het niet-conforme of gebrekkige product terug te betalen, op voorwaarde dat het gebrekkige of niet-conforme product door de koper naar de Partner wordt teruggestuurd; of om het product voor een identiek product in te ruilen, indien de voorraad dit toelaat en op voorwaarde dat het gebrekkige of niet-conforme product door de koper naar de Partner wordt teruggestuurd; of om het gebrekkige of niet-conforme product voor een product van gelijkaardige kwaliteit en prijs in te ruilen, op voorwaarde dat het gebrekkige of niet-conforme product door de koper naar de Partner wordt teruggestuurd. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd naar het adres dat in de beschrijving van de aanbieding vermeld staat. De retourkosten van het (de) product(en) blijven voor de rekening van de koper.

Artikel 8 – Waarde

De waarde van de producten in het kader van de Allincooking-aanbieding is degene die van toepassing is op de dag dat de koper de bestelling bevestigt zoals bepaald in artikel 2.1 hierboven. Allincooking verbindt zich ertoe deze waarde toe te passen voor elke bestelling die wordt geplaatst tijdens de publicatieperiode van de gerechten en bereidingen op de Website. Indien de producten niet via elektronische communicatiemiddelen besteld kunnen worden, zijn de kosten voor de verzending van de bestelling via de post of andere betalende kanalen ten laste van de koper. Een eventuele terugbetaling kan in geen geval het bedrag overschrijden, dat door de koper werd betaald tijdens de bestelling.

Artikel 9 – Vastlegging van de waarde van het verloningsysteem d.m.v. punten

9.1 Omruilbaarheid aankooppunten Allincooking

Allincooking zet via haar webshop: www.allincooking.be een puntensysteem op waarmee de koper beloond word bij de eerstvolgende aankoop van Allincooking versproducten. De waarde van de punten die toegekend worden, wordt vastgelegd tijdens de digitale bestelprocedure en word bepaald op basis van de grootte van de aankoop en de aard van het product of de dienst. Het toekennen van punten kan dus sterk variëren tussen producten en diensten en is niet voor verhaal vatbaar. De kortingen op volgende aankopen worden tijdens  de bestelprocedure aangekondigd en gelden op de volgende aankoop. De aankooppunten zijn niet ruilbaar en kunnen in geen geval ten gelde gemaakt worden.

9.2 Betaalwijzen

De betalingen via onze webshop gebeuren via: MultiSafepay met bankkaart (Visa, Maestro, Mister Cash, Mastercard, Sign2Pay) of via de Partner indien de koper kiest voor de aankoop via de webshop van de partner(s). De bankrekening gekoppeld aan het door de koper gebruikte betaalmiddel zal echter uitsluitend worden gedebiteerd indien de aanbieding gevalideerd wordt. De validering wordt aangegeven op de website.

Artikel 10 Beperking van de aansprakelijkheid en overmacht

Voor producten aangeboden door onze partners zijn enkel deze Partners verantwoordelijk voor de uitvoering van de prestaties die er aan verbonden zijn. Enkel zij bieden de prestaties en diensten aan die de koper op onze website kan bestellen. Deze partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de goederen, producten of het uitvoeren van de prestaties die zij te koop aanbieden en die worden verworven of verbruikt door de kopers in het kader van het gebruik van de hyperlink via onze website. De hyperlinks dienen uitsluitend om de aankoop van een goed of dienst bij de Partner mogelijk te maken. De aankoop of de bewaring van het goed of de dienst is het voorwerp van een ander contract tussen de koper en de Partner van Allincooking, Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van onderhavige voorwaarden door de schuld van de koper, door een niet te voorziene en onoverkomelijke tussenkomst van derden of door een geval van overmacht. Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van een Partner aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de koper. Allincooking verwerpt elke aansprakelijkheid in geval de Partner een onrechtmatige daad stelt. Allincooking en haar Partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de door de kopers bestelde producten en/of goederen en diensten.

Artikel 11 – Ontbindende voorwaarde

De ontbinding van de bestelling zal eenvoudig via e-mail geschieden, nadat een ingebrekestelling gedurende 7 werkdagen vanaf de dag van de verzending door Allincooking onbeantwoord is gebleven, en zal van rechtswege en zonder gerechtelijke beslissing verworven zijn indien de koper het bedrag van zijn bestelling niet betaalt.

Artikel 12 – Onbeschikbaarheid van de dienst

Indien de Prestatie onbeschikbaar is tot het einde van de geldigheidsduur van de bestelling, beschikt Allincooking over de mogelijkheid, zonder dat deze mogelijkheid een verplichting is, om de koper een gelijkaardig product of gelijkaardige prestatie aan te bieden tegen gelijkaardige voorwaarden en een gelijkaardige prijs, voor dezelfde stad. De kopers kunnen dit alternatieve aanbod, indien het bestaat, zonder enig nadeel weigeren.

Artikel 13 – Afbeeldingen, illustraties en foto’s

Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de Aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de Aanbieding in kwestie. De foto’s, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen geval bindend. De kopers beschikken over de mogelijkheid om bij Allincooking en de Partners inlichtingen in te winnen over de producten en diensten die ze aanbieden zodat ze kunnen informeren naar hun kwaliteit. Allincooking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien een afbeelding, illustratie, foto, tekst of vermelding niet overeenkomt met de formele realiteit van het aangeboden product of de aangeboden dienst.

Artikel 14 – Taal

De talen waarin het contract kan worden afgesloten zijn: Nederlands.

Artikel 15 – Geschillenregeling, Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbank

15.1 Klachten

Eventuele klachten moeten aan Allincooking worden gericht op het volgende adres: Allincooking Dorpsstraat 66 te 3130 Begijnendijk – ifno@allincooking.be. – tel: 016/29.93.82 – fax: 016/53.02.38 – Allincooking zal elke klacht die wordt overgemaakt zo snel mogelijk in behandeling nemen en beantwoorden.

15.2 Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbank

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke geschil met betrekking tot de bestelling of onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden of hun interpretatie of gevolgen zal aan de bevoegde rechtbank worden voorgelegd.

Artikel 16 – Gegevensverwerking en vrijheden

De door de koper meegedeelde persoonsgegevens zijn bestemd voor Allincooking en worden verwerkt zoals bepaald in ons privacybeleid. Allincooking verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te respecteren en ze te verwerken in naleving van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de koper over het recht tot toegang, wijziging, verwijdering en correctie van de persoonsgegevens die hem betreffen en die door Allincooking worden bewaard. De koper kan bovenvermelde rechten uitoefenen door zijn verzoek hiertoe (met vermelding van zijn e-mailadres, naam, voornaam en adres) te sturen via e-mail naar het adres info@allincooking.be of per post op het volgende adres: ‘t Pistoleeke Begijnendijk – Dorpsstraat 66 te 3130 Begijnendijk, Allincooking gebruikt deze gegevens om de bestelling van de koper te verwerken, alsook om de communicatie via onder meer brieven/e-mails te ondersteunen en te personaliseren, en ten slotte om haar Website te personaliseren in functie van de vastgestelde voorkeuren van de koper. Allincooking kan haar Partners ook geconsolideerde statistieken verschaffen met betrekking tot haar kopers en verkoopcijfers, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten. Allincooking kan aan haar Partners ook de persoonsgegevens van kopers communiceren, met als enige doel de levering van de producten en goederen en/of de uitvoerring van de Prestaties te verzekeren. Allincooking maakt in het kader van de betalingen gebruik van de diensten van een door VISA en MASTERCARD gecertificeerde en erkende bank. Deze bank respecteert het geheel aan veiligheidsnormen dat van toepassing is op online betalingen door het gebruik van encryptie en versleuteling. De koper geeft deze bank dus de toestemming om zowel zijn bankkaartnummers als de vervaldatum te bewaren. In het kader van de betaling van een bestelling kan de bank, wanneer de koper aangemeld is op zijn Allincooking-account, deze laatste voorstellen om de laatst geregistreerde bankkaart opnieuw te gebruiken door de 4 laatste cijfers ervan te tonen. Allincooking bewaart geen bankgegevens en communiceert met de bank uitsluitend op basis van het lidnummer van de koper. De koper wordt aangeraden om telkens wanneer hij zich heeft aangemeld op zijn Allincooking-account, zich nadien ook weer af te melden.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, teksten, scripts en geluiden op de website van Allincooking zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten behoren toe aan Allincooking ofwel aan haar Partners, en geen enkele koper, bezoeker of andere derde mag deze visuele elementen gebruiken zonder voorafgaande aanvraag en daaropvolgend gunstig schriftelijk antwoord vanwege de hoofdredacteur. Elke reproductie die zonder toestemming gemaakt wordt, kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. Enkel de links van de Allincooking-website zijn geschikt voor publicatie op voorwaarde dat de URL verschijnt. Uitgebreide informatie en meldingsformulier kan teruggevonden worden in ons Beleid inzake Intellectuele Eigendomsrechten.

Algemene Voorwaarden – Allincooking

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten die door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

• Dag: kalenderdag;

• Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

• Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

• Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

• Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer:

‘t Pistoleeke Begijnendijk – Dorpsstraat 66 te 3130 Begijnendijk België – Bezoekadres: Dorpsstraat 66 te 3130 Beijnendijk – Telefoonnummer: 016/29.93.82 – E-mailadres: info@allincooking.be – Btw-identificatienummer: BE 0899.724.686

Artikel 3 – Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voor dat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Artikel 5 – De overeenkomst

• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

• Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

• De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

• De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

• Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

• De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

• De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

• De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

• De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

• Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

• In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten:

• De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

• De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

• Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

• Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

• Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

• De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

• De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

• Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

• Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

• De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

• De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

• Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

• De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

• Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

• De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

• De ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

• De consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

• De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

• Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

• Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

• De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

• Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

• De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

• De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

• Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: na volledige uitvoering van de dienstenovereenkomst en als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming (bv. als u onmiddellijk toegang wenst tot een database om de gevraagde informatie te consulteren, zonder het einde van de herroepingstermijn af te wachten) en hij erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming; de prijs van de goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd (bv. op maat gemaakte kledij); de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar (bv. bederfelijke voedingsmiddelen, verse goederen, enz.); de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne; de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten (bv. benzine, mazout); de geleverde goederen zijn alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst; maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop de onderneming geen invloed heeft; de consument specifiek aan de onderneming verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Wanneer de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, dan is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing; de geleverde goederen zijn kranten, tijdschriften of magazines; Opgelet! De consument beschikt over een herroepingsrecht voor overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties. online weddenschappen of loterijtickets koopt; de beveiliging van de materiële drager van geleverde audio-en video-opnamen of computerapparatuur (bv. DVD, CD, usb-stick, CD-ROM, videocassette,…) is verbroken na de levering. ! Als het goed niet verzegeld is, kan de consument de overeenkomst herroepen en het goed ongeschonden terugbezorgen. het online downloaden van digitale inhoud begonnen werd met zijn uitdrukkelijke instemming en hij erkend heeft aldus zijn herroepingsrecht te verliezen; de overeenkomst gesloten is tijdens een openbare veiling; de gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering (bv. de reservatie voor een bepaalde datum van een vliegtuigbiljet voor een bepaalde datum, van een hotel, van een huurauto of tickets voor een show).

Artikel 11 – De prijs

• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

• In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

• Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

• De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

• Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

• Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

• De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

• Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

• Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:

• De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

• De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

• De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging:

• Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

• In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

• Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

• Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur:

• Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

• Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

• Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

• Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

• De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

• Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Momenteel is afhalen enkel mogelijk bij ons afhaalpunt in Begijnendijk. Sluiten